WARUNKI HANDLOWE

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej - irisimo. Podczas przeglądania i korzystania z tej strony użytkownik zobowiązuje się przestrzegać i respektować następujące warunki użytkowania. Poniższe warunki, wraz z właściwą polityką prywatności w odniesieniu do tych stronregulują stosunekfirmy IRISIMO s. r. o. i użytkownika. Jeśli użytkowniknie zgadza się z żadnym z ważnych warunków, nie musi korzystać z naszej strony.

1. Strona internetowa irisimo jest obsługiwana przez firmę IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, Slovakia, VAT: SK2023439979. Na wszystkich stronach witryny terminy "nasze", "nas" i "my" na reprezentują firmę IRISIMO s. r. o. Strony, gdzie obecnie znajduje się użytkownik, w tym wszystkie prezentowane informacje, narzędzia i dostępneusługi, które strony oferują, są dostępne, pod warunkiem, że użytkownik zgadza się z zasadami, warunkami i ostrzeżeniami. Równocześnie użytkownik wyraża zgodę, że odwiedzenie tych stron i zakup dowolnego oferowanego produktu zobowiązuje do przestrzegania obowiązujących warunków umownych, w tym dodatkowych warunków i zasad. Wymienione warunki umowy mają zastosowanie bez wyjątku do wszystkich odwiedzających i użytkowników tej strony (kupujących, sprzedających, handlowców lub twórców treści). Należy szczegółowo i wnikliwieprzeczytaćwymienione warunki,zanim użytkownik zdecyduje się skorzystać z naszych usług. Warunki odnoszą się do obecnego stanu stron irisimo, a także w przyszłości dodanych rozszerzeń i funkcji. Warunki umowy mogą ulec zmianie, przed każdym użyciem tej witryny użytkownik zobowiązany do upewnienia się, że zapoznał się z aktualną wersją. Firma IRISIMO s. r. o. zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikowania i uzupełniania każdegopunktuwarunków według własnego uznania i potrzeb.


2. Warunki internetowej sprzedaży online

Korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na warunki umowy i oświadcza, że zgodnie z przepisami swojego kraju i miejsca zamieszkania jest osobą dorosłą, a także wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez nieletnich jemu powierzonych. Towary i usługi oferowane na tej stronie nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek nielegalnych działań lub nieuprawnionych celów, które naruszają obowiązujące prawo w jurysdykcji, w tym prawa autorskie. Użytkownik musi zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i upewnić się, że z jego strony nie może dochodzić do przenosu wirusów komputerowych, malware lub innych niebezpiecznych i destrukcyjnych kodów na komputer. Przy świadomym i nieświadomymnaruszeniu tych warunków, jesteśmy upoważnieni do uniemożliwienia dostępu do naszych usług.


3. Warunki ogólne

Nie podając żadnego powodu, zastrzegamy sobie prawo, aby w dowolnym momencie nie świadczyć usług w całości lub w części. Informacje, które użytkownik podaje naszej firmie, z wyjątkiem danych dot. karty kredytowej, mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej za pośrednictwem sieci o różnych typologiach w zależności od wymagań tych sieci. Informacje z danymi karty płatniczej i karty kredytowej są zawsze szyfrowane. Korzystając ze strony internetowej irisimo, użytkownik wyraża zgodę, że w żadnym wypadku nie będzie sprzedawaćzakupionego towaru lub usług dla zysku oraz że nie będzie kopiować, powielać ani duplikować opublikowanych treści bez naszej pisemnej zgody.


4. Poprawność i kompletność publikowanych danych

Firma IRISIMO s. r. o. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność publikowanych informacji. Materiał tekstowy i obrazowy strony ma charakter ogólny, informacyjny i bez konfrontacji oraz porównania z dokładniejszymi, kompletnymi i aktualnymi źródłami nie powinien być podstawą do podejmowania decyzji. Przeglądając nasze stronyi korzystając z nich, użytkownik ponosi odpowiedzialność za śledzenie zmian w treści. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i uzupełniania informacji, ale to prawo nie jest naszym obowiązkiem.

 

5. Produkty

Wybrane produkty i usługi mogą być dostępne tylko w sprzedaży internetowej. Te produkty i usługi, których ilość może być ograniczona ilościowo lub czasowo, podlegają warunkom mającym zastosowanie przy zwrocie towarów. Pomimo wysiłków, jakie podjęliśmy, aby uchwycić wygląd i kolory oferowanych przez nas towarów, nie możemy zagwarantować prawidłowego wyświetlania kolorów na wszystkich typach urządzeń i wyświetlaczach. Opisy, cechy i parametry oferowanych produktów i usługmogą się zmienić w dowolnej chwili bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym czasie. Jako sprzedawca nie ponosimy odpowiedzialności za to, że zakupiony towar lub usługa nie spełnią oczekiwań użytkownika. W konkretnych, indywidualnych przypadkach możemy ograniczyć ilość produktów i nie dostarczać ich do niektórych krajów lub regionów.


6. Nieścisłości i nieprawidłowe informacje

W rzadkich przypadkach stronairisimo może zawierać informacje o cenie, dostępności, cechach towarów lub kosztach wysyłki, które zawierają niedokładności, błędy w tekście lub niekompletne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub aktualizowania tych informacji w dowolnym momencie. W przypadku, gdy informacja ta wywołała fałszywe wrażenie, pod którym zamówienie zostało wykonane, mamy prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny. Nie jesteśmy zobowiązani do modyfikacji, aktualizacji i uzupełniania informacji zamieszczonych na stronie internetowej, w tym cen i opłat, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.


7. Rozliczanie i dokładność danych

Mamy prawo do odrzucenia lub modyfikacji każdego otrzymanego zamówienia. Do odrzucenia lub modyfikacji zamówienia według naszego wyłącznego uznania, możemy przystąpić w szczególności w przypadku nadmiernej ilości zamówionych produktów oraz w przypadku podejrzenia zamówienia od sprzedawców i dystrybutorów.Ograniczenia mogą obejmować zamówienia z tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej, adres dostawy lub fakturowania, lub numer telefonu. Na podstawie powyższego, użytkownik zgadza się podać prawdziwe, dokładne i kompletne informacje na swoim koncie klienta w tym aktualizowania danych o karcie kredytowej, dzięki czemu możliwa jest niezwłoczna realizacja transakcji dot. zamówienia.


8. 
Polityka prywatności – dane osobowe i ich ochrona

8.1. Strony Umowy uzgadniają, że w przypadku, gdy kupującym jest osoba fizyczna, jest on zobowiązany do podania swojego imienia, nazwiska, stałego adresu, w tym kodu pocztowego, numeru telefonu i adresu e-mail, w celu prawidłowego zorganizowania i dostarczenia zamówienia.

8.2. Strony Umowy uzgadniają, że jeżeli kupujący jest osobą prawną, jest zobowiązany oznajmić sprzedającemu w zamówieniu swoją nazwę handlową, adres siedziby, w tym kod pocztowy, REGON, NIP VAT (jeśli został nadany), numer telefonu i adres e-mail w celu prawidłowego zorganizowania i dostarczenia zamówienia.

8.3. Kupujący, który zarejestrował się w sklepie internetowym, może w dowolnej chwili skontrolować i zmienić dane osobowe, które podał, a także anulować rejestrację po zalogowaniu się na stronie internetowej sklepu pod adresem https://www.irisimo.pl/account/profile, wypełniając formularz "Wniosek usunięcia śladu cyfrowego".

8.4. Sprzedający niniejszym informuje kupującego, że zgodnie z art. 6 ust. 1 (b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej "Rozporządzenie") sprzedający jako operator systemu informacyjnego w procesie zawierania umowy kupna będzie przetwarzać dane osobowe kupującego bez zgody osoby, której dane dotyczą, ponieważ przetwarzanie danych osobowych kupującego będzie dokonywane przez sprzedającego w ramach stosunku przedumownego z kupującym i przetwarzanie danych osobowych kupującego jest niezbędne do realizacji umowy kupna, w której kupujący występuje jako jedna ze stron.

8.5. W rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia sprzedający może po dostawie zamówionego towaru lub usługi na rzecz kupującego, na podstawie uzasadnionego interesu przetwarzać dane osobowe kupującego również w celu marketingu bezpośredniego, oraz do wysyłania na adres e-mail kupującego informacji o nowych produktach, rabatach i promocjach na oferowane towary lub usługi.

8.6. Sprzedający zobowiązuje się traktować i przechowywać dane osobowe kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Słowackiej.

8.7. Sprzedający oświadcza, że zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia dane osobowe kupującego zostaną nabyte wyłącznie w celu określonym w niniejszych warunkach handlowych i warunkach reklamacyjnych.

8.8. Sprzedający oświadcza, że w celach innych niż te, które zostały określone w niniejszych warunkach handlowych i reklamacyjnych, będzie uzyskiwać dane osobowe kupującego zawsze na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, zapewniając, że takie dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z celem, dla którego zostały zgromadzone, i nie będzie ich łączyć z danymi osobowymi, które zostały uzyskane w innym celu lub w celu realizacji umowy zakupu.

8.9. 
Przed złożeniem zamówienia kupujący zostanie wezwany do potwierdzenia poprzez zaznaczenie pola przed wysłaniem zamówienia, że sprzedający przekazał mu w sposób wystarczający, zrozumiały i niewątpliwy:

a) jego dane identyfikacyjne, które są wymienione w art. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych wskazujące na tożsamość sprzedającego,

b) dane kontaktowe sprzedającego lub osoby odpowiedzialnej sprzedającego,

c) cel przetwarzania danych osobowych, taki jak zawarcie umowy kupna między sprzedającym a kupującym oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,

d) kupujący jest zobowiązany do podania wymaganych danych osobowych w celu zawarcia umowy kupna oraz właściwej realizacji i dostarczenia zamówienia,

e) jeżeli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, że uzasadnionym interesem sprzedającego jest marketing bezpośredni,

f) dane identyfikujące osoby trzeciej, którą jest firma dostarczająca zamówiony towar do kupującego lub dane identyfikacyjne innych odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych, o ile takie istnieją,

g) okres zatrzymywania danych osobowych, kryteria jej określania.

8.10. Sprzedający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie działał w sposób, który nie będzie sprzeczny z Rozporządzeniem i ani innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz nie będzie ich obchodzić.

8.11. Sprzedający, zgodnie z Rozporządzeniem, dostarcza kupującemu, którego dane przetwarza, następujące informacje:

a) dane identyfikujące i kontaktowe sprzedającego i, w stosownych przypadkach, przedstawiciela sprzedającego,

b) dane kontaktowe ewentualnej osoby odpowiedzialnej,

c) cele przetwarzania, dla których ustalane są dane osobowe, a także podstawa prawna przetwarzania,

d) w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) uzasadnione interesy ze strony sprzedającego lub strony trzeciej,

e) okręg odbiorców lub kategorie odbiorców danych osobowych, jeżeli takie istnieją,

f) w stosownym przypadku informacje, że sprzedający zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

g) okres przechowywania danych osobowych, kryteria jej określania,

h) informacje o istnieniu prawa do żądania od sprzedającego dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawa do przenoszenia danych,

i) prawo do złożenia skargi do biura,

j) informacje na temat tego, czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym, czy wymaganiem, które jest wymagane do zawarcia umowy, czy kupujący jest zobowiązany do podania danych osobowych, oraz ewentualnych konsekwencji nieprzekazywania takich danych,

k) istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

Kupujący ma prawo uzyskać od sprzedającego kopię danych osobowych przetwarzanych i ma prawo do uzyskania wszystkich powyższych informacji. W przypadku dalszych kopii wymaganych przez kupującego, sprzedający może pobrać opłatę odpowiadającą kosztom administracyjnym związanym z wykonaniem kopii

8.12. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa na podstawie ust. 8.11 na piśmie lub w formie elektronicznej, a treść jego wniosku wskazuje, że korzysta on z prawa na podstawie pkt 8.11, wniosek uznaje się za złożony zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem.

8.13. Kupujący ma prawo do sprzeciwu przetwarzania jego danych osobowych, o których myśli, że są lub będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli kupujący sprzeciwia się takiemu przetwarzaniu, sprzedający zakończy przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego od daty otrzymania takiego sprzeciwu, a dane osobowe zainteresowanego kupującego nie mogą być dalej przetwarzane w tym celu.

8.14. Jeżeli kupujący podejrzewa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej. Jeżeli kupujący nie ma pełnej zdolności prawnej, jego prawa mogą być wykonywane przez przedstawiciela prawnego.

8.15. Sprzedający podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia kupującemu wszystkich informacji wymienionych w punkcie 8.11 w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasno i prosto sformułowanej. Sprzedający przekazuje informacje drogą elektroniczną lub zgodnie z Rozporządzeniem w inny sposób uzgodniony z kupującym.

8.16. Informacje o środkach podjętych na podstawie wniosku kupującego zostaną dostarczone przez sprzedającego kupującemu bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

8.17. 
Sprzedający niniejszym informuje kupującego, że w wyniku zawartej umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych kupującego zakłada się, że dane osobowe kupującego zostaną dostarczone i udostępnione następującym stronom trzecim lub okręgu odbiorców:

Rachunkowość, Janovčíka 625, 03495 Likavka, REGON: 45306966
Dostawca aplikacji e-shop – Elicase, s.r.o., M. Koperníka 22, 91701 Trnava, REGON: 46863524

9. Ceny i zakres usług

Bez wcześniejszego powiadomienia mamy prawo do zmiany cen oferowanych towarów. Jesteśmy uprawnieni do zmiany cen i zakresu usług w dowolnym momencie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec kupującego lub osób trzecich za zmianę ceny, zawieszenie usługi lub ograniczenie oferty.


10. Oceny, komentarze, posty

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, usuwania, kopiowania, publikowania i wykorzystywania w inny sposób w dowolnej formie i na dowolnym nośniku wszystkich informacji tekstowych i innych materiałów zamieszczonych na naszej stronie w postaci komentarzy, ocen produktów, opinii lub pytań i odpowiedzi.

Nie jesteśmy zobowiązani odpowiadać na komentarze i nie jesteśmy zobowiązani do wypłaty odszkodowania. Mamy prawo, ale nie obowiązek monitorowania, edytowania lub usuwania treści naruszających dobre obyczaje, prawo lub naruszenie własności intelektualnej osób trzecich, w tym znaków towarowych, prywatności, osobowości, praw autorskich i praw własności.Przed dodaniem jakichkolwiek treści do naszej witryny, użytkownik zgadza się, że nie będzie zawierać treści niezgodnych z prawem, złośliwych, obraźliwych, obscenicznych, zniesławiających i innych, które są niezgodne z dobrymi obyczajami i mogą zagrozić funkcjonowaniu strony i świadczeniu usług. Komentując i komunikując z nami, użytkownik musi podać swój istniejący i używany adres e-mail. W przypadku komentarzy i innych informacji publikowanych na stronie irisimo.pl przez strony trzecie, nie ponosimy za to odpowiedzialności.


11. Stosowanie zabronione

Treści zamieszczane na tych stronach oraz same strony podlegają oprócz zakazuw zakresie warunków umowy i zakazu nielegalnego używania;naruszeniu międzynarodowych, federalnych lub stanowych przepisów i regulacji oraz naruszenia praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej stron trzecich. Treści lub strony same w sobie nie mogą być środkiem nękania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, dyskryminowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, wiek lub niepełnosprawność. Zabronione jest również wykorzystywanie informacji jako nośnika do przesyłania wirusów, spamu lub innego złośliwego oprogramowania w celu uszkodzenia lub ograniczenia usługi, zbierania informacji o klientach, obejścia elementów zabezpieczeń powiązanych ze stronami i zamiar dokonania fałszywych transakcji. Przy świadomym i nieświadomym naruszeniu tych warunków, mamy prawo uniemożliwić dostęp do naszych usług.


12. Rozwiązanie umowy

Warunki umowy obowiązują do momentu rozwiązania umowy przez jedną ze stron. Wypowiedzenie umowy przez nabywcę jest wykonalne w dowolnym momencie, w drodze pisemnego zawiadomienia sprzedającego o rozwiązaniu umowy lub nieżywaniu naszej witryny. Zobowiązania stron, które powstały przed datą rozwiązania umowy, zachowują ważność dla wszystkich celów prawnych. W przypadku, gdy podejmiemy lub podejrzewamy, że nabywca naruszył warunki umowy, jesteśmy uprawnieni do rozwiązania umowy bez uprzedzenia, a nabywca jest odpowiedzialny za wszystkie zaległe kwoty, które obowiązywały do dnia wypowiedzenia.

Niemożność stosowania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub ustanowienia warunków umownych nie oznacza zrzeczenia się tego prawa. Warunki są pełnym tekstem umowyi porozumienia między stronami, będącym nadrzędnym dokumentem wszystkich wcześniejszych lub obecnych umów, propozycji i zawiadomień, zarówno pisemnych, jak i ustnych. Wszelkie wątpliwości w interpretacji warunków umowy nie można interpretować przeciwko wnioskodawcy.

Wymienione warunki umowne i wszystkie oddzielne umowy związane ze świadczeniem usług są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Republiki Słowackiej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące warunków umowy, skontaktuj się z naszą firmą pod adresem e-mail: info@irisimo.pl.